Wichita State University Shocker Hall

  • i_MG_5643 screen res.jpg
  • i_MG_5969 screen res.jpg
  • r_MG_6298 screen res.jpg
  • i_MG_5643 screen res.jpg
  • i_MG_5969 screen res.jpg
  • r_MG_6298 screen res.jpg